Vestigingen

Waar kan je onze magazijnen vinden
Naar home

Opslag mogelijkheden

Flexibel ruimte huren per kubieke meter, simpel en voordelig.
 • Afdrukken

Persoonlijk opslag

Extra ruimte nodig tijdens uw verbouwing of inrichting van de woning?
Flexibel ruimte huren per kubieke meter, simpel en voordelig.

Enkele voorbeelden

 • Verhuis
 • Inboedelopslag
 • Banden, dakkoffer
 • Hobby materiaal
 • Vakantie spullen
 • Tuin spelen of meubels

Goedkoper dan self storage boxen.

U betaalt enkel voor het volume dat u nodig hebt. 
Verlies geen tijd, breng of laat uw goederen rechtstreeks bij ons leveren wij helpen kosteloos met in en uitladen.
U kan uw goederen in dozen of andere verpakkingen bij ons onderbrengen. Pallet opslag of een vlakke vloer oppervlakte kan ook.

Eenvoudig tarief u betaald per kubieke meter

Ongeacht het type goederen u brengt voor opslag, ons tarief is eenvoudig.
Het minimum volume is 1 kubieke meter ( 1m x 1m x 1m ) 
De minimum termijn 1 maand. De prijs, 6 euro incl btw

Geen waarborg, direct gebruik, direct opzegbaar, direct aanpasbaar volume

Voor grotere volumes kunnen andere tarieven worden aangeboden

 • Afdrukken

Opslag voor bedrijven

Hebt u een zaak, winkel of webshop en hebt u al eens extra ruimte nodig? We kunnen u dit aanbieden.
Bij Per kubieke meter hebt u de mogelijkheid om flexibel in te spelen op uw voorraad.

Enkele voorbeelden

 • Opslaan voorraad
 • Achief
 • Gereedschap

Goedkoper dan self storage boxen.

Verlies geen tijd aan leveranciers, laat uw goederen rechtstreeks bij ons leveren.
U kan uw goederen in dozen of andere verpakkingen bij ons onderbrengen. Pallet opslag of een vlakke vloer oppervlakte kan ook.

Eenvoudig tarief u betaald per kubieke meter

Ongeacht het type goederen u brengt voor opslag, ons tarief is eenvoudig.
Het minimum volume is 1 kubieke meter ( 1m x 1m x 1m ) 
De minimum termijn 1 maand. De prijs, 6 euro incl btw

Geen waarborg, direct gebruik, direct opzegbaar, direct aanpasbaar volume

Voor grotere volumes kunnen andere tarieven worden aangeboden

Naar home
 • Persoonlijk opslag
 • Opslag voor bedrijven
 • Geconditioneerd ADR Transport
 • ADR
 • Sneldiensten

Praktische info

Wat mag u verwachten

Berekening van het volume

Lees meer

Berekening van het volume

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Visualisatie kostenberekening

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.

 

Handige tips

Lees meer

Handige tips

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit

Uitgesloten goederen

Lees meer

Uitgesloten goederen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit

Algemene verkoops- & vervoersvoorwaarden

Lees meer

Algemene verkoops- & vervoersvoorwaarden

Art.1. Toepassingsgebied

Door het overhandigen van goederen voor verzending aan een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder erkent de opdrachtgever/verzender dat deze algemene verkoops- en vervoersvoorwaarden gelden. Van de door een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder opgestelde algemene verkoops- en vervoersvoorwaarden die hierbij toepasselijk worden verklaard, kan slechts afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder . Deze algemene verkoops- en vervoersvoorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn,  indien de  opdrachtgever mondeling een vervoersopdracht geeft die niet door de ondertekening van een bestelbon gevolgd wordt. De aanduiding op de vrachtbrief/leveringsnota van de identiteit van de afzender en van de geadresseerde levert volledig bewijs tussen beide partijen. Indien de afzender/ontvanger niet aanwezig is, tijdens het opstellen van de vrachtbrief/leveringsnota dan wordt deze ondertekend op de voorzijde door de verlader, verantwoordelijke, het kaaipersoneel, goederenbehandelaars, commissionairexpediteur of andere die geacht zijn te handelen als lasthebber van de afzender/ontvanger en, voor zover als nodig, zich sterk maken voor de aanvaarding door deze van de voorwaarden van deze vrachtbrief/leveringsnota. Elke handeling in het kader van de vervoersovereenkomst en/of elke opslag, voor, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst zijn, behoudens andersluidende overeenkomst aan deze algemene verkoops-en vervoersvoorwaarden onderworpen.

Art.2. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de adequate verpakking, inbinding en etikettering van de te verzenden goederen, met het oog op hun veilig vervoer, evenals voor het correct invullen van de vrachtbrief/leveringsnota. Het door de opdrachtgever/verzender opgegeven gewicht, kwaliteit en kwantiteit van de goederen, wordt door een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  niet herkend en levert geen bewijs tegen hem. De voertuigen en de containers gevuld afgegeven aan een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder , alsmede de goederen verpakt in kisten, balen, fusten of ondoorschijnende verpakking worden in ontvangst genomen zonder onderzoek van hun  inhoud en hun staat, in die gevallen is een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en kwantiteit.

Art.3. Leveringstermijn

Leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting opgegeven. Een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder zal naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijnen eerbiedigen. Bij niet naleving van deze, zal de opdrachtgever/ontvanger geen enkel recht op schadevergoeding kunnen laten gelden.

Art.4. Behandeling van de goederen

Behoudens schriftelijke vermelding in tegengestelde zin, wordt:

 • De lading uitgevoerd door de opdrachtgever/afzender
 • De lossing uitgevoerd door de geadresseerde/ontvanger
 • De stuwing uitgevoerd, voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, door een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder 

Hij die belast is met gezegde handelingen is aansprakelijk voor zijn eigen daden en niet voor deze van de personen die hem in de uitvoering ervan bijstaan of vervangen.

De inontvangstneming of de aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen. Iedere tussenkomst door een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder of zijn onderaannemers, verder reikend dan aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen is verboden. Indien door de opdrachtgever/verzender of de geadresseerde/ontvanger de opdracht wordt gegeven aan het personeel of onderaannemers aangesteld door een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder , zal zijn tussenkomst vreemd zijn aan de algemene verkoops- en vervoersvoorwaarden en kan een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder of zijn aangestelden niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen of kosten.  De door de voertuigen te volgen weg in de fabrieken, magazijnen, werven en andere plaatsen wordt aangeduid door de beheerders van deze plaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor deze te volgen weg. Zowel bij de immobilisatietijden als bij laad- en lostijden wordt er 15 minuten op rekening van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  genomen, behoudens anders vermeld en/of inbegrepen in de vooropgestelde offerte/transportkost. Overige supplementaire immobilisatie, laad- en lostijden zijn ten koste van de opdrachtgever/verzender. Voor de vervulling van de douaneformaliteiten handelt een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  uitsluitend als lasthebber van de opdrachtgever/verzender. Abnormale wachttijden bij de douane ten gevolge van onder meer onvoorziene stakingsacties of te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de vrachtbrief of bescheiden allerhande als TIR carnets, T- documenten, sanitaire attesten en dergelijke meer geven recht op een prijstoeslag. Bij annulatie van de transportopdracht of verbreking van het contract is de opdrachtgever/verzender of een aangestelde verantwoordelijke, een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 50 €, op de waarde volgens de duur van de opdracht.

Art.5. Uitsluiting van de aansprakelijkheid van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder 

Een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruik- of winstderving. Een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  zal daarenboven niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies, schade of niet- levering ten gevolge van toeval, overmacht, vreemde oorzaken, zoals weersomstandigheden, mechanische problemen, staking, blokkade, epidemies,  oorlog, enz…alsook de vermelde gewichten, de waarde van de  goederen en de remboursement instructies, eventueel foute vermeldingen van gevaarlijke goederen of een verkeerde vermelding of weergave van goederen die deel uitmaken van een bijzondere reglementering. Een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder   kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden of door de opdrachtgever/ontvanger, zo bijvoorbeeld, door de onvoldoende of in adequate verpakking van de goederen, een onvolledige of foute opgave van de geadresseerde,een gesloten ophaal-of leveringsadres of een weigering om welke reden ook door de geadresseerde/ontvanger.

Art.6. Beperkte aansprakelijkheid van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder

Alle handelingen met betrekking tot de verzending gebeuren voor rekening en op risico van de opdrachtgever. In geval van verlies of beschadiging van de te transporteren goederen, is de aansprakelijkheid van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  in alle gevallen, zelfs in geval van grove fout vanwege een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder of één van de aangestelde, beperkt tot de intrinsieke waarde van de goederen en in elk geval een maximum vergoeding per kg volgens de cmr-voorwaarden, wat ook de oorzaak is van het verlies of de schade. Behalve wanneer er een specifieke schriftelijke aanvraag, met toepassing op het specifieke transport, is gebeurd. Deze aanvraag dient goedgekeurd te zijn door de verzekering, met als bewijs hiervoor een verzekeringspolis.

Art.7. Voorwerpen uitgesloten voor transport

De  opdrachtgever/verzender zal geen opdrachten geven voor het vervoer van glas, levende dieren, vloeistoffen, bederfelijke goederen, vuurwerken, explosieven of radioaktieve goederen, waarvan het vervoer, behoudens speciale vergunningen, onwettig is.

Art.8. Onderaannemers en agenten

Een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  is gerechtigd alle diensten waarvoor de algemene verkoops- en vervoersvoorwaarden gelden of delen daarvan, zelf uit te voeren of uit te besteden aan agenten of onderaannemers en al zulke agenten en onderaannemers zullen tevens vallen onder deze condities.

Art.9. Klachten

Alle klachten moeten, op straffe van verlies van alle rechten, binnen de acht werkdagen na aflevering van de goederen of ingeval van niet- levering acht dagen na de datum waarop de aflevering was vooropgesteld per aangetekende brief , ingediend worden bij de geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder. Laattijdige klachten zullen niet in aanmerking genomen worden. De opdrachtgever/verzender is gehouden tot de betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs bij de geadresseerde/ontvanger te innen. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder gevorderde bedragen. Bovendien dienen de goederen die in het bezit komen van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder   als pand voor de betaling van de schuldvorderingen jegens zijn schuldenaars of jegens de eigenaar van de goederen. Dit pand wordt beheerst door de bepalingen betreffende  het handelspand. Een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  mag vanaf dat ogenblik het retentierecht uitoefenen op de goederen die in zijn bezit zijn.

Art.10. Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder,  binnen de 30 dagen na factuurdatum. Elke niet binnen de acht dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur, wordt geacht definitief aanvaard te zijn. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vanaf de vervaldag verhoogd worden met een nalatigheidsintrest ten belope van 10 % per jaar,  tot de datum der volledige betaling.  Bovendien zal elk onbetaald gebleven bedrag zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 € per onbetaalde factuur, als schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurstand en handelsverstoring.

Art.11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De relatie tussen een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder en de opdrachtgever/verzender wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elke eventuele betwisting  ter aanleiding van de relatie tussen een geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder  en de opdrachtgever/verzender valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank binnen  het arrondissement van deze geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder. Een  geautoriseerde "Per kubieke meter" licentiehouder zal evenwel naar keuze de vordering kunnen aanhangig  maken voor eender welke andere rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

Art.12. Deelbaarheid

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene verkoops- en vervoersvoorwaarden, om welke redenen ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

Privacy policy

Lees meer

Privacy Policy

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens

Adres

"Per kubieke meter" - BEST SPRINTER SERVICE

Clever Logistics

Kapelstraat 9

3360 Opvelp

BE 0848.765.836

E-mail

info@bsseurope.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

"Per kubieke meter" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam, geslacht, bedrijfsnaam, functie, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, hoedanigheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bsseurope.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

"Per kubieke meter" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

"Per kubieke meter" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

"Per kubieke meter" verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

"Per kubieke meter" gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die géén inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door "Per kubieke meter" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bsseurope.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

"Per kubieke meter" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bsseurope.be

Naar home

Dit vonden anderen van onze diensten

Bekijk hun beoordelingen

Klant contactcenter

Facq nv

“Op Facq kan je rekenen. Daarom doen heel wat klanten een beroep op ons. Met BSS hebben we een partner die onze doelstellingen voor de dringende leveringen waarmaakt.”

Sarah Meeus

Marketing Services
Grohe

"Eindejaarsacties of cadeaus van ons incentiveprogramma? BSS verzorgt de coördinatie, de opvolging en de leveringen. Een hele geruststelling."

Bart Devroey

Traffic & warehouse teamleader
Huntsman

“Als we er zeker van willen zijn dat onze chemicaliën op tijd bij de klant geleverd zijn, zodat ze kunnen beginnen te testen, doen we een beroep op BSS. Ze leveren onze producten op het juiste moment, eventueel zelfs op de juiste temperatuur én met oog voor alle veiligheidsaspecten.”

Carry de Vaal

Logistics planner
JSR Micro nv

“Wij leveren hoogtechnologische chemicaliën aan de computerindustrie voor de aanmaak van chips. De eisen liggen steeds hoger, ook voor transport. Maar BSS denkt met ons mee.”

Marc Merckx

Logistiek manager
Medicor

"Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn cruciaal bij de levering van hoogtechnologisch medisch materiaal. En die kwaliteiten vinden we bij de medewerkers van BSS."

Gerrit Taverniers

productmanager
PEC

"In onze sector nemen we beslissingen supersnel. Dan heb je een transportpartner zoals BSS nodig, die snel en goed communiceert vanaf de offerte tot bij de aflevering."

Naar home
 • 96%
 • 4%
 • 0%

Uw mening is belangrijk voor ons

Deel uw ervaringen
Naar home